Voor ouders

Afspraken over de toelating en plaatsing van leerlingen

Het samenwerkingsverband en de gemeente Zoetermeer streven ernaar dat alle Zoetermeerse kinderen zo thuisnabij mogelijk, liefst in hun eigen wijk en binnen de eigen gemeente, naar school kunnen gaan. De school waar u uw kind aanmeldt moet uw kind een passende onderwijsplek geven. Deze plicht is vastgelegd in de zorgplicht.

Extra zorg in het voortgezet onderwijs
Praktijkonderwijs (PrO)
Extra zorg in het voortgezet onderwijs
Leerwegondersteunend onderwijs (LWOO)

Extra zorg in het  onderwijs
Sommige leerlingen hebben in het onderwijs extra ondersteuning nodig. Zij hebben bijvoorbeeld meer tijd nodig om nieuwe dingen te leren, of ze hebben hierbij extra hulpmiddelen nodig. 

Om voor LWOO of PrO in aanmerking te komen is een indicatie nodig die bij het Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Zoetermeer wordt aangevraagd.

Toestemmingsverklaring
Om de onderzoeksprocedure te kunnen laten plaats vinden, is toestemming nodig. Het is noodzakelijk dat zowel de leerling zelf, als beide gezaghebbende ouders de toestemmingsverklaring ondertekenen. Ook in het geval dat ouders gescheiden zijn, is dit noodzakelijk.

Meedenken en meepraten?
Wilt u meepraten over de invulling van passend onderwijs in Zoetermeer? Dat kan via de Ondersteuningsplanraad (OPR). Deze raad beslist mee over het beleid van het Samenwerkingsverband, zoals dat is beschreven in het Ondersteuningsplan.

Er is een OPR voor het PO en een aparte OPR voor het VO. De Ondersteuningsplanraden bestaan voor 50% uit personeelsleden van besturen uit het samenwerkingsverband en voor 50% uit ouders van leerlingen op de samenwerkende scholen. U kunt bij de medezeggenschapsraad (MR) van de school van uw kind uw interesse voor de OPR kenbaar maken.

Ideeën en/of opmerkingen van 'Zoetermeerse' docenten, ouders en leerlingen over het passend onderwijs in Zoetermeer zijn van harte welkom. Deze kunt u mailen naar de Ondersteuningsplanraad (opr@swvzoetermeer.nl). Meer informatie

Passend Onderwijs van A tot Z

Op deze pagina vindt u, in alfabetische volgorde, uitleg bij veelgebruikte termen op het gebied van Passend Onderwijs. Staat de informatie die u zoekt er niet bij? Kijk dan op de websites Rijksoverheid of Balans digitaal, of neem contact met ons op.