Ouders en leerlingen

Leerlingen jonger dan 4 jaar

Afspraken over toelating en plaatsing van leerlingen jonger dan 4 jaar

 1. Ouders melden kinderen aan bij de school van hun keuze.
 2. Het moment van toelating is de dag waarop het kind de leeftijd van 4 jaar bereikt. Scholen starten de procedure van aanmelden wanneer het kind 3 jaar en 7 maanden is. Als de leerling daarvoor is aangemeld, eindigt de procedure uiterlijk wanneer het kind 3 jaar en 10 maanden is.
 3. De ouders geven bij de aanmelding aan bij welke school of scholen eventueel eveneens om toelating is verzocht. De school waar het eerst wordt aangemeld heeft de zorgplicht.
 4. De procedure van al dan niet inschrijving en toelating start als het kind de leeftijd van 3 jaar en 7 maanden bereikt. School heeft dan het intakegesprek met de ouders en gaat na of het kind extra ondersteuning behoeft. (Naast de informatie van de ouders zijn er gegevens beschikbaar van de peuterspeelzaal of crèche en evt. consultatiebureau).
 5. De school onderzoekt, als er sprake is van extra ondersteuning, welke ondersteuning voor het kind nodig is. De school organiseert hiertoe een IHI- overleg met ouders, en andere betrokkenen (afgaand op de voorinformatie).
 6. De school doet binnen 6 weken na schriftelijke aanmelding een passend aanbod, bij voorkeur op de school van aanmelding. Als de school het kind niet of in onvoldoende mate kan ondersteunen, zoekt de school binnen diezelfde 6 weken een passender plek, zo thuisnabij mogelijk.
 7. De school mag deze termijn 1 keer met maximaal 4 weken verlengen.
 8. De coördinator passend onderwijs (van het eigen bestuur) kan hierbij ondersteunend optreden op verzoek van de school waar het kind is aangemeld.
 9. De school bespreekt met ouders en, indien gewenst, met de coördinator van het bestuur, welke school of scholen in het samenwerkingsverband (of eventueel daarbuiten) de juiste expertise hebben.
 10. Daarbij wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met voorkeuren van ouders, zoals een bepaalde schoolrichting (denominatie of onderwijsconcept) of de maximale afstand tussen huis en school.
 11. De beoogde school van aanmelding wordt betrokken bij dit IHI- overleg.
 12. Als er na 10 weken nog geen besluit is genomen over de inschrijving van het kind, dan heeft het kind recht op een tijdelijke plaatsing op de school van aanmelding.
 13. Tijdens de tijdelijke plaatsing op de aanmeldschool loopt de procedure van toelating en inschrijving door.
Ouders en leerlingen
Van VO naar vervolgonderwijs of werk
Ouders en leerlingen
PO leerlingen 4-12 jaar
Ouders en leerlingen
Leerlingen uit het SBO of SO
...die terugstromen naar het (speciaal) basisonderwijs
Ouders en leerlingen
VO leerlingen
...die overstappen naar een andere vo school
Ouders en leerlingen
PO leerlingen die zij-instromen
...vanwege een verhuizing of overstap naar een andere school
Ouders en leerlingen
Leerlingen jonger dan 4 jaar
...die nog geen school hebben