Arrangementen Passend Onderwijs

Aanvragen bij het SWV

Scholen kunnen arrangementen aanvragen bij het SWV om passend onderwijs te ondersteunen. Op basis van een goed omschreven aanleiding en plan, kan via het aanvraagformulier arrangementen bovenschools-budget aangevraagd worden om op school extra ondersteuning te organiseren. Een arrangement (budget) vanuit het SWV kan aangevraagd worden voor:
 

 1. Onderwijsondersteuning of aanvullende begeleiding binnen het regulier onderwijs. Hiermee kan tijdelijk specifieke onderwijsondersteuning ingezet worden voor de leerling. Met als doel de leerling passend onderwijs te bieden binnen het regulier onderwijs. Het betreft leerlingen die vastlopen binnen meerdere ontwikkelingsgebieden, waarbij de verwachting is dat regulier onderwijs de meest passende plek is.
   
 2. Overbrugging wanneer er geen plek is in het S(B)O voor een TLV waardige leerling of wanneer een leerling een TLV heeft, maar nog niet geplaatst kan worden in het S(B)O kan de reguliere school een budget aanvragen om ter overbrugging extra ondersteuning voor de leerling in te zetten.
   
 3. Frictie een bijzondere situatie, veelal een combinatie van onderwijs en zorg. Met budget van het SWV (vaak in combinatie met gemeente) kan ondersteuning voor een leerling ingezet worden, waarmee doorstroom naar een zorg-setting en/of thuiszitten voorkomen wordt.
   
 4. Doorstroom, bij een overstap van SBO naar regulier basisonderwijs of van SO naar SBO. 
   

Bedragen 

 1. Het ondersteuningsarrangement vergoedt maximaal 2 uur ondersteuning per week, met een maximaal uurtarief van € 50,- en met een totaal van maximaal € 500,- per maand voor een periode van maximaal 1 jaar.
   
 2. Het overbruggingsarrangement voor een leerling met een TLV SO is € 750,- per maand, voor TLV SBO is dit € 500,- per maand.
   
 3. Frictie arrangement, deze tijdelijke intensieve ondersteuning is maatwerk en doorgaans een combinatie van onderwijs en jeugdhulp, er hangt geen vast bedrag aan.
   
 4. Doorstroom arrangement:
  Voor SO → SBO/regulier onder 8 jaar eenmalig € 5.000.
  Voor SO → SBO/regulier vanaf 8 jaar eenmalig  € 4.000.
  Voor SBO → regulier basisonderwijs eenmalig   € 2.500. 

 

Proces arrangement aanvraag

 • In het IHI overleg wordt in overleg met de school, de ouders en de coördinator passend onderwijs (CPO) van het SWV besloten of en zo ja welk arrangement passend is
   
 • De CPO heeft de de regie:
   
  • de CPO heeft overleg met de IB-er, de leraar en de ouders.
  • de CPO begeleidt de IB-er bij het opstellen van de aanvraag.
  • de CPO stemt in met de aanvraag.
  • De IB-er voegt indien aanwezig het groeidocument of OPP van de leerling toe en stuurt dit naar de CPO.
    
 • De school vult het aanvraagformulier arrangementen in. (zie bijlage; aanvragformulier arrangementen)
   
 • Tot Kindkans is geïmplementeerd, voegt de IB-er het aanvraagformulier arrangementen als bijlage toe aan het groeidocument van de leerling en stuurt dit naar de CPO. In het groeidocument moet duidelijk terugkomen wat er al gedaan is en wat er extra nodig is.
   
 • De tweede CPO doet een procedurele check en gezamenlijk besluiten de CPO's over toekenning;
  ​​​​​​​
  • In geval van twijfel of afwijking van de bedragen wordt de aanvraag vóór goedkeuring voorgelegd aan de bestuurder.
    
 • De goedgekeurde aanvraag;
   
  • gaat ter informatie naar de bestuurder.
  • registeert de CPO in Kindkans.
  • stuurt de CPO ter uitbetaling aan financiën.
    
 • De financiële administratie van het SWV stuurt een beschikking naar het betreffende schoolbestuur en maakt het bijbehorende bedrag over naar het schoolbestuur.
   
 • Het schoolbestuur zorgt voor evt. overheveling naar de rekening van de school.
   

Download hier het aanvraagformulier arrangementen.