De meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld

Elke school is wettelijk verplicht om een meldcode ‘Kindermishandeling en huiselijk geweld’ te hanteren. Deze meldcode moet afgestemd zijn op de zorgprocedures zoals die binnen de school gangbaar zijn. De meldcode past prima binnen de IHI-werkwijze in het PO, meer informatie daarover vindt u hier.

De 5 bij de meldcode behorende stappen maken als volgt onderdeel van deze werkwijze uit:

Stap 1A. De leerkracht (of iemand anders binnen de school) vangt signalen op.

Stap 1B. De leerkracht brengt in samenwerking met de IB’er en de SMW’er deze signalen in kaart.

Stap 2. De SMW’er raadpleegt het AMK en/of het Steunpunt huiselijk geweld.

Stap 3. De leerkracht en/of de IB’er voeren samen met de SMW’er een gesprek met de betreffende ouder/verzorger (desgewenst kan worden afgesproken, dat de IB’er hier niet bij is).

Stap 4. De leerkracht, de IB’er en de SMW’er (eventueel aangevuld met andere bij het gezin betrokken deskundigen) bespreken de situatie. Daarbij wordt de ernst van de situatie gewogen.

Stap 5A. Het IHI-overleg, genoemd bij 4, neemt een beslissing m.b.t. het organiseren van ondersteuning voor het gezin of het doen van een melding bij het AMK.

Stap 5B. Er wordt een 1 gezin – 1 plan ontwikkeld en uitgevoerd c.q. het AMK onderneemt actie.