Ondersteuningsplan

Het Samenwerkingsverband heeft een ondersteuningsplan opgesteld. Dit doet het SWV in overleg met de Ondersteuningsplanraad en diverse betrokken partners zoals gemeente en schoolbesturen. Het SWV PO en het SWV VO maken een eigen ondersteuningsplan. In het Ondersteuningsplan geeft het SWV aan welke keuzes ze hebben gemaakt op de volgende punten:

  • de organisatie van het Samenwerkingsverband
  • hoe een dekkend zorgaanbod geboden wordt aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben
  • de procedures voor toelating tot het (voortgezet) speciaal onderwijs en bovenschoolse voorzieningen
  • de toewijzing van middelen aan scholen en bovenschoolse voorzieningen

Het Ondersteuningsplan en de bijbehorende bijlagen van het PO is hier te downloaden.
Het Ondersteuningsplan en de bijbehorende bijlagen van het VO is hier te downloaden.