Ondersteuningsplanraden (OPR)

Ondersteuningsplanraden (OPR)
De wet Passend Onderwijs bepaalt onder meer dat er door elk samenwerkingsverband een ondersteuningsplanraad (OPR) moet worden ingesteld. In Zoetermeer geldt dit voor de Stichting samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO (2817) en voor het Regionaal Samenwerkingsverband Passend Voortgezet Onderwijs Zoetermeer (REGSAM, 2807).

De OPR heeft instemmingsrecht met betrekking tot de vaststelling of wijziging van het ondersteuningsplan dat het samenwerkingsverband moet opstellen.
De leden van de OPR zijn afgevaardigd door de medezeggenschapsraden van de besturen binnen het samenwerkingsverband. Een OPR lid hoeft geen lid van een MR of GMR te zijn. Het aantal leden van de OPR bestaat voor de helft uit personeel en voor de andere helft uit ouders of leerlingen.

De vergaderingen van de OPR zijn openbaar. Belangstellenden moeten zich wel tevoren bij het secretariaat aanmelden.

Ondersteuningsplanraad Stichting PO Zoetermeer
De ondersteuningsplanraad van het SWV VO Zoetermeer bestaat uit ouders en personeelsleden
Meer informatie vindt u hier (nog toe te voegen)

Ondersteuningsplanraad Stichting Regsam
De ondersteuningsplanraad van het SWV VO Zoetermeer bestaat uit ouders en personeelsleden.
Meer informatie vindt u hier (nog toe te voegen)