IHI-werkwijze in globale stappen

De IHI werkwijze wordt ingezet wanneer een kind meer ondersteuning nodig heeft dan de basisondersteuning van de school. Ook wanneer gedacht wordt dat een andere school beter passend is, gaat de IHI werkwijze van start. Uitgangspunt is altijd de vraag: ’Wat is nodig in het belang van deze leerling?’ Het stappenschema van de IHI werkwijze is hierbij slechts hulpmiddel en geen doel.
In elke stap is de volgende vraag van belang: ‘Hoe kan de leerkracht het beste worden ondersteund bij zijn/haar handelingsgerichte houding t.a.v. de ondersteuningsbehoefte van de betreffende leerling?’ Een video over alle stappen vindt u hier.

Stap 1 – De leerkracht.
De leerkracht is de centrale professional, die op basis van de noodzakelijke competenties de leerlingen in zijn/haar groep handelingsgericht stimuleert, volgt, observeert en begeleidt. Het is de leerkracht, die in een zo vroeg mogelijk stadium bij de ouders/verzorgers ‘aan de bel moet trekken’ wanneer de onderwijs- en ondersteuningsbehoefte van een leerling daartoe aanleiding geeft.

Stap 2 – De leerkracht – de ouders/verzorgers.
In goed overleg tussen de leerkracht en de ouders/verzorgers – waar mogelijk in overleg met de leerling zelf – wordt op basis van handelingsgericht werken in een zo vroegtijdig mogelijk stadium een zo passend mogelijk ondersteuningsaanbod gerealiseerd.

Stap 3 – De leerkracht – de ouders/verzorgers – de IB’er.
De leerkracht en de ouders/verzorgers krijgen advies en ondersteuning van de intern begeleider (IB’er) van de school; onder meer n.a.v. leerling(zorg)besprekingen.

Stap 4 – De leerkracht – de ouders/verzorgers – de IB’er en de SMW’er.
De ondersteunings- c.q. zorgbehoefte reikt (mogelijk) verder dan alleen het onderwijs. De schoolmaatschappelijk werker (SMW’er) wordt ingeschakeld.

Stap 5 – De leerkracht – de ouders/verzorgers – de IB’er – de SMW’er – de AB’er uit het SBO – de AB’er uit het SO – orthopedagoog/psycholoog van het IHI secretariaat – de directeur
Afhankelijk van de situatie vindt er IHI-overleg plaats met en tussen diverse relevante professionals op basis van het uitgangspunt ‘alle deskundigheid aan de voorkant betrekken’.

Stap 6 – De domeincheck.
Indien er nadrukkelijk sprake is van multi-problematiek en er moet worden toegewerkt naar 1 gezin – 1 plan, dan voert de SMW’er de domeincheck uit. Bij een domeincheck breng je zoveel mogelijk in kaart op welke terreinen er risico- en beschermende factoren zijn. Daarnaast is het belangrijk om in beeld te krijgen welke instanties er betrokken zijn bij het gezin. Een melding in de verwijsindex kan onderdeel zijn van de domeincheck.

Stap 7 – Het ‘rondetafelgesprek’.
Ter voorbereiding op de ontwikkeling en uitvoering van een ‘1 gezin – 1 plan’ wordt een rondetafelgesprek georganiseerd. Onder leiding van de aangewezen zorgcoördinator vindt deze vorm van IHI-overleg plaats.

Stap 8 – Het 1 gezin – 1 plan.
Wanneer meerdere zorg en/of onderwijsondersteuners betrokken zijn bij het kind en het gezin, wordt samen met het gezin één plan opgesteld, onder aanvoering van één coördinator. Er worden heldere doelen opgesteld die elke 6 tot 8 weken geëvalueerd worden.

Stap 9 – Het ondersteunings- c.q. zorgtraject.
Gedurende het ondersteunings- c.q. zorgtraject voeren de IB’er (intern) en de SMW’er (extern) van de school gezamenlijk de trajectbewaking uit.

Stap 10 – Naar een andere BAO school of naar het SBO of SO
Wanneer gedurende de uitvoering van het ondersteunings- c.q. zorgtraject duidelijk is geworden (ondersteund door een breed gedragen advies van de betrokken professionals), dat de huidige school niet langer als passend kan worden beschouwd, dan wordt eerst overwogen of een andere basisschool aan de ondersteuningsbehoefte van het kind kan voldoen. Wanneer de gezamenlijke conclusie is dat de leerling geplaatst moet worden op een school met specifieke ondersteuningsvoorzieningen, dan moet alles in het werk worden gesteld om dit zo snel mogelijk te realiseren.

Stap 11 – Het IHI-secretariaat
Het besluit om een TLV aan te vragen wordt genomen in het IHI-overleg. Om de aanvraag in behandeling te nemen, moet het dossier naar het IHI-secretariaat ter toetsing en afhandeling. Na beoordeling op het IHI secretariaat is voldaan aan de wettelijke eisen van deskundigheid en kan de TLV worden afgegeven. Het IHI-secretariaat handelt e.e.a. af namens het bestuur van het SWV. De gegevens kunnen worden gemaild naar TLV@swvzoetermeer.nl aanmaken