Passend Onderwijs

Wat is Passend Onderwijs?

Alle leerlingen moeten een plek krijgen op een school die past bij hun kwaliteiten en hun mogelijkheden, zo dichtbij huis als mogelijk. Dit heet passend onderwijs. Passend onderwijs moet ervoor zorgen dat elk kind het beste uit zichzelf haalt. Scholen bieden daarom extra hulp aan voor leerlingen die dit nodig hebben, zoals kinderen met leer- of gedragsproblemen.

Scholen werken met elkaar samen om te zorgen dat zoveel mogelijk Zoetermeerse leerlingen ook in Zoetermeer naar school kunnen. Voor basisschoolleerlingen zoeken we het liefst een school in de wijk waar een kind woont. Dat lukt niet altijd, sommige kinderen hebben extra ondersteuning nodig die heel speciaal is en in onze omgeving maar op enkele plekken gegeven kan worden. Er wordt dan wel samengewerkt met de speciale school in onze omgeving.

Ook voor leerlingen in het voortgezet onderwijs zoeken we bij voorkeur een school dichtbij huis.

Het is belangrijk dat school en ouders goed samenwerken. Vooral als een leerling of zijn gezin extra hulp of ondersteuning nodig heeft. De kennis van ouders en school vullen elkaar vaak goed aan. Het samenwerkingsverband Zoetermeer stimuleert dat ouders vanaf het begin worden betrokken bij het onderwijs en de ondersteuning van de school, niet pas als er problemen zijn. Het samenwerkingsverband is er voor de scholen en voor ouders en kan ondersteunen in het vinden van een optimale onderwijsplek voor elke leerling.

Wat kunt u van de school verwachten?
Scholen moeten goed onderwijs geven. Het bieden van goed onderwijs is een verantwoordelijkheid van de schoolbesturen. Schoolbesturen ondersteunen hun scholen en leerkrachten/docenten zodat zij het onderwijs kunnen aanpassen aan de niveaus van de leerlingen in de klas. De school heeft een schoolondersteuningprofiel vastgesteld. Hierin staat beschreven welke basisondersteuning de school biedt en welke extra ondersteuning de school kan bieden. Meer hierover vindt u onder het kopje scholen en schoolbesturen.

Groeidocument en Ontwikkelingsperspectiefplan (OPP)
Als leerlingen extra ondersteuning nodig hebben, stelt de school hiervoor een plan op. In het PO wordt een Groeidocument opgesteld. Hierin wordt beschreven welke extra ondersteuning ingezet is, wat het doel was en wat het effect ervan is. Wanneer er voor een PO leerlingen een plaats op het SBO of SO nodig is, dan wordt een OPP opgesteld als onderdeel van de aanvraag van de toelaatbaarheidsverklaring (TLV).
In het VO wordt extra ondersteuning verwoord in een ontwikkelingsperspectiefplan (OPP). In het OPP wordt beschreven op welke onderwijsdoelen de begeleiding van een leerling, die extra ondersteuning nodig heeft, gericht zal zijn. En wat het verwachte uitstroomniveau en uitstroomperspectief zullen.

Een ontwikkelperspectief of groeidocument wordt opgesteld voor:

  • Leerlingen voor wie een extra hulp op school wordt ingezet
  • leerlingen die gebruik maken van een bovenschoolse voorziening
  • PO leerlingen die zijn aangewezen op het speciaal basisonderwijs (SBO)
  • PO leerlingen die zijn aangewezen op het speciaal onderwijs (SO)
  • VO leerlingen die zijn aangewezen op leerwegondersteunend onderwijs (LWOO)
  • VO leerlingen in het praktijkonderwijs (PrO)
  • VO leerlingen die aangewezen zijn op het voortgezet speciaal onderwijs (VSO)

Passend Onderwijs van A tot Z

Op deze pagina vindt u, in alfabetische volgorde, uitleg bij veelgebruikte termen op het gebied van passend onderwijs. Staat de informatie die u zoekt er niet bij? Kijk dan op de websites Rijksoverheid of Balans Digitaal, of neem contact met ons op.