Scholen en besturen

School Ondersteunings Profiel (SOP)

In het schoolondersteuningsprofiel (SOP) beschrijft elke school wat zij verstaan onder basisondersteuning en ook welke aanvullende ondersteuning zij kunnen bieden in de extra ondersteuning. Om zoveel mogelijk Zoetermeerse kinderen in Zoetermeer naar school te laten gaan, is het belangrijk om zoveel mogelijk variatie te hebben in de extra ondersteuning. Het samenwerkingsverband onderzoekt of er een dekkend netwerk is. Dat wil zeggen of er een netwerk aan voorzieningen is, waarmee zoveel mogelijk leerlingen ondersteund kunnen worden. Hierbij werkt het SWV samen met de scholen en schoolbesturen, met de gemeente Zoetermeer en met SWV’s in de regio.

Een aantal scholen binnen het SWV heeft speciale onderwijs ondersteuningsarrangementen ontwikkeld. Daardoor kunnen zij leerlingen met extra onderwijsbehoeften goed onderwijs bieden. Specifieke ondersteuningsarrangementen in Zoetermeer betreffen onder andere:

PO (ism kinderopvang)

 • Voor- en vroegschoolse educatie (VVE)
 • Een speeltaalhuis voor peuters met extra grote taalachterstand
 • Een gericht aanbod voor hoogbegaafde leerlingen
 • Eerste opvang van niet-Nederlandstalige leerlingen
 • Motorische remedial teaching(MRT)
 • Schakelklassen voor leerlingen, die extra taalondersteuning nodig hebben
 • Een zorg-onderwijs arrangement (Zoja)

Het schoolondersteuningsplan (SOP) van de school, vindt u op de website van de school.
Voor de PO scholen vindt u hier een link naar de SOP’s per school.

 

VO

 • Hoogbegaafdheidsprofielschool
 • Praktijkonderwijs (PRO)
 • Leerwegondersteunend onderwijs (LWOO)
 • Specifieke onderwijsconcepten op verschillende scholen die aansluiten op verschillende onderwijsbehoeften van leerlingen.

Het schoolondersteuningsplan (SOP) van de school, vindt u op de website van de school.
Voor de VO scholen vindt u hier een link naar de SOP’s per school.

In elke schoolgids moet een korte tekst staan over het samenwerkingsverband. Een voorbeeldtekst voor de schoolgids staat hier: Schoolgidstekst