Schoolgidstekst

In de schoolgids moeten alle scholen een tekst opnemen over het samenwerkingsverband. Hier vindt u een voorbeeldtekst die gebruikt kan worden in het PO.

Ondersteuningsplan
Het Samenwerkingsverband heeft een ondersteuningsplan opgesteld. Dit doet het SWV in overleg met de Ondersteuningsplanraad en diverse betrokken partners zoals gemeente en schoolbesturen. Het SWV PO en het SWV VO maken een eigen ondersteuningsplan. In het Ondersteuningsplan geeft het SWV aan welke keuzes ze hebben gemaakt op de volgende punten:

  • de organisatie van het Samenwerkingsverband
  • hoe een dekkend zorgaanbod geboden wordt aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben
  • de procedures voor toelating tot het (voortgezet) speciaal onderwijs en bovenschoolse voorzieningen
  • de toewijzing van middelen aan scholen en bovenschoolse voorzieningen

Het Ondersteuningsplan en de bijbehorende bijlagen van het Pimair Onderwijs zijn hier te downloaden.
Het Ondersteuningsplan en de bijbehorende bijlagen van het Voortgezet Onderwijs zijn hier te downloaden.


Ondersteuningsplanraden (OPR)
De wet Passend Onderwijs bepaalt onder meer dat er door elk samenwerkingsverband een ondersteuningsplanraad (OPR) moet worden ingesteld. In Zoetermeer geldt dit voor de Stichting samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO (2817) en voor het Regionaal Samenwerkingsverband Passend Voortgezet Onderwijs Zoetermeer (REGSAM, 2807).

De OPR heeft instemmingsrecht met betrekking tot de vaststelling of wijziging van het ondersteuningsplan dat het samenwerkingsverband moet opstellen.
De leden van de OPR zijn afgevaardigd door de medezeggenschapsraden van de besturen binnen het samenwerkingsverband. Een OPR lid hoeft geen lid van een MR of GMR te zijn. Het aantal leden van de OPR bestaat voor de helft uit personeel en voor de andere helft uit ouders of leerlingen.

De vergaderingen van de OPR zijn openbaar. Belangstellenden moeten zich wel tevoren bij het secretariaat aanmelden.

Ondersteuningsplanraad Stichting PO Zoetermeer
De ondersteuningsplanraad van het SWV Primair Onderwijs Zoetermeer bestaat uit ouders en personeelsleden
Meer informatie vindt u hier (nog toe te voegen)

Ondersteuningsplanraad Stichting Regsam
De ondersteuningsplanraad van het SWV Voortgezet Onderwijs Zoetermeer bestaat uit ouders en personeelsleden.
Meer informatie vindt u hier (nog toe te voegen)

Vakantierooster
Het SWV Zoetermeer probeert zo tijdig mogelijk de vakantieroosters van de SWV’s PO en VO op de website beschikbaar te maken. Daarbij wordt zorgvuldig afgestemd met de schoolbesturen, zodat vakanties zoveel mogelijk gelijk lopen.

Het rooster voor 2020-2021 is:

Vakantie

Van

Tot en met

Herfstvakantie

Maandag 19 oktober 2020

Vrijdag 23 oktober 2020

Kerstvakantie

Maandag 21 december 2020

Vrijdag 1 januari 2021

Voorjaarsvakantie

Maandag 22 februari 2021

Vrijdag 26 februari 2021

Paasweekend

Vrijdag 2 april 2021

Maandag 5 april 2021

Meivakantie

Maandag 26 april 2021

Vrijdag 7 mei 2021

Hemelvaart

Donderdag 13 mei 2021

Vrijdag 14 mei 2021

Pinksteren

Maandag 24 mei 2021

 

Zomervakantie

Maandag 19 juli 2021

Vrijdag 20 augustus 2021


Privacy
Het Samenwerkingsverband gaat zorgvuldig om met de privacy van de leerlingen en verstrekt gegevens van leerlingen zonder toestemming van ouders en/of leerlingen niet aan derden.
De meeste persoonsgegevens van leerlingen krijgt het samenwerkingsverband wanneer de school waar de leerling staat ingeschreven of is aangemeld een aanvraag voor extra ondersteuning indient. Dit zijn gewone persoonsgegevens zoals naam en adres. Soms worden ook bijzondere persoonsgegevens, zoals psychologische onderzoeksgegevens of medische gegevens met het Samenwerkingsverband gedeeld. Dit gebeurt alleen als dat nodig is om de juiste ondersteuningsvraag voor de leerling te bepalen en alleen na toestemming van ouders/verzorgers.
Meer informatie over de taken van het SWV en de verwerking van persoonsgegevens vindt u hier


Het samenwerkingsverband werkt met een privacyreglement. Hierin is beschreven hoe op het samenwerkingsverband wordt omgegaan met persoonsgegevens van leerlingen en wat de rechten zijn van ouders en leerlingen.
Bent u als betrokkene of wettelijke vertegenwoordiger van mening dat we bepalingen uit dir regelement niet naleven? Neemt u dan contact op met de externe Functionaris Gegevensbescherming, mevrouw Marion van der Horst via m.vanderhorst@cedgroep.nl of per telefoon 010 407 176 1. 

Het volledige privacyregelement van het Primair Onderwijs is hier te downloaden.

Het volledige privacyregelement van het Voortgezet Onderwijs is hier te downloaden.

 

De meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld
Elke school is wettelijk verplicht om een meldcode ‘Kindermishandeling en huiselijk geweld’ te hanteren. Deze meldcode moet afgestemd zijn op de zorgprocedures zoals die binnen de school gangbaar zijn. De meldcode past prima binnen de IHI-werkwijze in het PO, meer informatie daarover vindt u hier.


Klachtenregeling

Bent u ontevreden of heeft u een klacht of probleem?
Dan willen wij dit graag zo snel mogelijk weten en oplossen. U kunt uw klacht of probleem het beste eerst bespreken met de direct betrokken medewerker van Het SWV Zoetermeer, dat zal in het PO meestal de CPO (coördinator passend onderwijs) zijn en in het VO de APO (adviseur passend onderwijs). Mocht het probleem dan nog blijven bestaan dan kunt u uw klacht of probleem kenbaar maken bij het bestuur van het SWV via infopo@swvzoetermeer.nl of via infovo@swvzoetermeer.nl

Wat te doen bij een advies of compliment?
Ook adviezen en complimenten horen we natuurlijk graag! We horen het graag als u goede ideeën heeft voor Het SWV Zoetermeer, u kunt ons helpen om te verbeteren. Ook met tips of complinenten kunt u mailen naar infopo@swvzoetermeer.nl of infovo@swvzoetermeer.nl

Formele geschillen of bezwaren
Mochten we er in een onderling gesprek niet uitkomen, dan kunt u uw klacht of probleem indienden bij de landelijke geschillencommissie passend onderwijs.
De landelijke bezwaaradviescommissie
Het samenwerkingsverband is aangesloten bij de Landelijke Bezwaaradviescommissie. Deze commissie is ondergebracht bij de Stichting Onderwijsgeschillen. De bezwaaradviescommissie brent advies uit over een bezwaar tegen een beslissing over de toelaatbaarheid van een leerling tot het sbo dan wel tot het so. Op de website www.onderwijsgeschillen.nl treft u meer informatie aan.

De Wet Primair Onderwijs bepaalt dat op de procedure van de Landelijke bezwaaradviescommissie de Algemene wet bestuursrecht van toepassing is. Daarbij is het volgende van belang:

  • Een bezwaarschrift moet binnen zes weken nadat het besluit over de toelaatbaarheid bekend is gemaakt, worden ingediend bij het samenwerkingsverband. Een format hiervoor vindt u op de website van de Stichting Onderwijsgeschillen.
  • Wanneer het samenwerkingsverband het genomen besluit op voorhand niet wenst te herzien, stuurt het samenwerkingsverband het bezwaarschrift naar de Landelijke Bezwaaradviescommissie. Vervolgens moet het samenwerkingsverband binnen 2 weken een verweerschrift indienen. De Landelijke Bezwaaradviescommissie brengt advies uit aan het samenwerkingsverband.
  • Het samenwerkingsverband moet het besluit mede op basis van het advies van de Landelijke Bezwaaradviescommissie heroverwegen.
  • Indien het samenwerkingsverband bij het oorspronkelijke besluit, kan de indiener van het bezwaarschrift zich desgewenst tot de rechter wenden.