Organisatie

Bestuur en RvT

Het SWV kent een governance structuur met een bestuurder en een Raad van Toezicht. Hiermee is het interne toezicht onafhankelijk van de deelnemende scholen. De bestuurder stuurt naast het SWV PO ook het SWV VO van Zoetermeer aan. Rianne Doeleman is deze bestuurder en zij verdeelt haar tijd over beide SWV’s. De SWV’s PO en VO werken op inhoud samen, met name richting de overgang PO naar VO, maar zijn financieel en organisatorisch gescheiden. Ze kennen een eigen deelnemersraad (van schoolbesturen) en een eigen ondersteuningsplanraad (van ouders en medewerkers).

Organisatie
Ons team
Organisatie
Organogram
Organisatie
Medezeggenschap
Organisatie
Bestuur en RvT