Samenwerken

Onderwijs & Sociaal Domein

Advies, coördinatie en overleg

Wanneer een kind extra ondersteuning nodig heeft om goed aan het onderwijs mee te kunnen doen, dan wordt dit besproken in:

- Een IHI-overleg in het PO of
- Een FLEX-ZAT overleg in het VO.

IHI-werkwijze in globale stappen
Binnen SWV PO Zoetermeer vormt de IHI werkwijze het kader van waaruit de ondersteuningsbehoeften van leerlingen worden besproken en extra middelen worden toegekend. IHI staat voor Integraal Handelingsgericht Indiceren. Een stappenplan dient als leidraad. Het IHI stappenschema is een hulpmiddel, geen doel op zich. Steeds weer dient de onderwijsprofessional zich de vraag te stellen: ’Wat is nodig in het belang van deze leerling?’ In elke stap is de vraag van belang: ‘Hoe kan de leerkracht het beste worden ondersteund bij zijn/haar handelingsgerichte houding t.a.v. de ondersteuningsbehoefte van de betreffende leerling?’

Preventie is bij de IHI werkwijze erg belangrijk. Hoe eerder een specifieke ondersteuningsbehoefte wordt gesignaleerd, des te meer kans dat hieraan goed tegemoet gekomen kan worden. Preventie is de kracht van de eerste drie stappen van de IHI-werkwijze. In de IHI werkwijze hebben de ouders een centrale rol. Zij zijn zeer belangrijk in het vinden van de juiste ondersteuning voor de leerling.

Het stappenschema van de IHI werkwijze vindt u hier

Flexibel zorg actie team (ZAT)
Op iedere school van het Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs is een flexibel Zorg Advies Team aanwezig, het zogeheten ‘flex zat’. Als een leerling meer ondersteuning nodig heeft dan vanuit de basisiondersteuning kan worden geboden, kan een leerling worden besproken in het flex zat. Hiervoor is toestemming van de betrokken leerling en ouders/verzorgers nodig. Het flex zat geeft advies en kan een hulpaanbod doen.Het flex zat heeft een vaste samenstelling en bestaat uit de school zorg coördinator, de school maatschappelijk werker, begeleider onderwijs en zorg en medewerker jeugd- en gezinshulp. Aanvullend kunnen overige betrokkenen aansluiten, zoals de leerplichtambtenaar, jeugdverpleegkundige en schoolagent. Het flex zat bespreekt de situatie en hulpvraag van de leerling en geeft aan wie bij deze hulpvraag het best de juiste hulp kan bieden, het best kan ondersteunen. In sommige situaties wordt de leerling (ook) doorverwezen naar specialistische jeugdhulp en/of bovenschoolse voorzieningen.

De taken van het flex zat zijn:

 • zorgen voor advies, consultatie en screening

 • aanvullend onderzoek aanvragen (via JGH of jeugdarts)

 • het bieden van kortdurende ondersteuning (boz, smw)

 • het geven van handelingsadviezen


Extra ondersteuning in het onderwijs

Als leerlingen ondersteuning nodig hebben die de basisondersteuning van de school overstijgt, dan spreken we van extra ondersteuning. De extra ondersteuning kan geleverd worden door de school zelf of door begeleiders van buiten de school. Het SWV draagt een deel van haar middelen over aan de schoolbesturen die daarmee de scholen in staat stellen om een deel van de extra ondersteuning aan leerlingen in te richten. Dat doet iedere school op haar eigen manier, in overleg met het eigen bestuur. Scholen en schoolbesturen overleggen hun plannen en verantwoording met het SWV, zodat het SWV zich kan verantwoorden over de besteding van de middelen.

Het SWV heeft zowel in het PO als in het VO ook een programma ingericht van waaruit extra ondersteuning op de scholen wordt georganiseerd.

Begeleider Passend Onderwijs (BPO) in het PO (cluster 3 en 4)
In het PO worden via het SWV externe deskundigen in gezet. Deze experts komen van Resonans (cluster 3), de Loodsboot (cluster 4) en de AED (cluster 4). In overleg met de scholen en met de coördinatoren passend onderwijs zijn zij inzetbaar voor ondersteuning van teams, leerkrachten of leerlingen. Ook hierbij wordt altijd de IHI werkwijze gebruikt om samen met ouders en (waar mogelijk) de leerling zelf en alle professionals te bepalen wat er nodig is om dit kind te ondersteunen.

Begeleiders Onderwijs en Zorg (BOZ)
In het VO bieden de Begeleiders Onderwijs en Zorg (BOZ-er) van het SWV expertise op de scholen. Zij helpen teams, docenten en leerlingen bij het onderwijs aan leerlingen met extra ondersteuningsbehoefte. Via de school van uw kind kunt u contact opnemen met de BOZ-er.


Leren met en van elkaar

Het SWV organiseert en faciliteert professionalisering & scholingsbijeenkomsten rondom passend onderwijs. 

Wijkgebonden bijeenkomsten PO
Het SWV organiseert jaarlijks, in het kader van de kwaliteitsverbetering van het IHI-proces binnen ons samenwerkingsverband Passend Onderwijs, scholingsbijeenkomsten in wijkverband. Het doel van deze wijk gebonden scholingsbijeenkomsten is dat allerlei professionals, betrokken bij kinderen, elkaar ontmoeten en van elkaar leren. Alle interne begeleiders (IB-ers) van de scholen in de wijk komen op die bijeenkomsten bij elkaar, samen met begeleiders en behandelaars uit zorg en kinderopvang. Zo biedt de wijkbijeenkomst de gelegenheid het contact met collega’s en andere betrokkenen in de wijk te versterken.

Presentaties JGH, Procescoördinatie en JBW
Tijdens de wijkgerichte bijeenkomsten op 18 en 20 januari 2022 zijn er presentaties gehouden door de afdelingen van JGH (CAT, Plusteam en VVT), Procescoördinatie en JBW aan geïnteresseerde IB’ers, directies, AB’ers, SMW’ers, leerplichtambtenaren en afgevaardigden van de kinderopvang. De presentaties waren bedoeld om het werkveld in te lichten over de werkzaamheden en mogelijkheden van de diverse teams en zijn gehouden op aanvraag van het samenwerkingsverband. De presentaties zijn hier terug te vinden:

presentatie Procescoördinatie
presentatie JGH 
presentatie JBW

Scholing cluster 2
Op donderdag 24 maart 2022 hebben drie ambulant begeleiders van Kentalis een scholing verzorgd over cluster 2 problematiek, de mogelijke arrangementen en de aanmeldprocedures. Een korte samenvatting van de bijeenkomst en handige linkjes vindt u hier.

Wijkzorgnetwerk Zoetermeer
Het wijkzorgnetwerk (WZN) Zoetermeer is een community voor en door professionals in Zoetermeer. De WZN community is bedoeld als platform voor professionals in de gemeente Zoetermeer die werken op het gebied van maatschappelijke ondersteuning, wonen, onderwijs, veiligheid, werk en inkomen en/of (jeugd)zorg en welzijn. Je kan op het platform;

 • Actief berichten plaatsen of kijken bij ‘Doe mee’, ‘Praat mee’ of ‘Lees mee’.
 • Een eigen groep starten om samen te werken aan een project of een pilot bij ‘Mijn groepen’.
 • Collega’s met specifieke expertise vinden bij ‘Mijn netwerk’.
 • Kennis delen en informatie vinden op thema bij ‘Actueel’ en ‘Kennis’.
 • Interessante bijeenkomsten vinden of plaatsen in ‘Agenda’.

Je kan je registeren en een profiel aanmaken via wijkzorgnetwerk.nl

Het Meerpunt
In Zoetermeer werken alle organisaties die met kinderen werken samen in Meerpunt. Hier werkt het Zoetermeerse Centrum voor Jeugd & Gezin (CJG) samen met zo’n 20 partners die ondersteuning en zorg bieden aan kinderen en jongeren in hun sociale omgeving. Meerpunt vormt de ‘lijm’ tussen alle partners en is de paraplu boven de gezamenlijke ondersteuning en zorg. Meer informatie over Meerpunt vindt u hier.

Meerpunt-basisprincipes zijn:

 • gezamenlijke verantwoordelijkheid
 • samenwerking tussen zorgverleners
 • ketenaanpak
 • centrale rol voor ouders/verzorgers (niet praten over, maar met het gezin)
 • uitvoerende zorgverleners nemen deel aan IHI-overleg
 • 1 kind – 1 gezin – 1 plan met 1 zorgcoördinator


LEA, Lokaal Educatieve Agenda Zoetermeer 

Onder de vlag van de LEA, Lokaal Educatieve Agenda Zoetermeer, is een website ingericht over goede voorbeelden uit de praktijk van kinderopvang en onderwijs (PO,VO,MBO): rijkeleeromgeving.nl

Samen gebruiken en ontwikkelen we de rijke leeromgeving van Zoetermeer door op de juiste momenten passende inspiratie en informatie te vinden en te delen. Dit platform geeft inzicht in relevante ontwikkelingen in en rond de kinderopvang en het onderwijs. Het gaat om praktijkervaring VAN educatieteams en aanbod VOOR educatieteams en hun leerlingen. Daarnaast vind je hier een overzicht van relevante regelingen en kennisbronnen

Het platform wordt bijgehouden door jongeren uit Zoetermeer. Deze 'eddies' werken vanuit leerwerkbedrijf Education Warehouse om educatieteams en aanbieders te ondersteunen bij het delen en bijhouden van content. 

Mis je aanbod of aanbieders in dit overzicht of wil je een mooie praktijk delen? Laat het ons weten via zoetermeer@meteddie.nl