Voor ouders

Ouder en Jeugd Steunpunt

Het SWV Zoetermeer stimuleert dat ouders vanaf het begin worden betrokken bij het onderwijs en de ondersteuning van de school. Het samenwerkingsverband is er voor scholen en voor ouders en kan ondersteunen in het vinden van een optimale onderwijsplek voor elke leerling.

Waar we hier “ouders” schrijven bedoelen we ouder(s) en/of verzorger(s).

Het bieden van goed onderwijs is een verantwoordelijkheid van de schoolbesturen. Schoolbesturen ondersteunen hun scholen en leerkrachten/docenten zodat zij het onderwijs kunnen aanpassen aan de niveaus van de leerlingen in de klas. Het is belangrijk dat school en ouders goed samenwerken. Vooral als een leerling of het gezin extra hulp of ondersteuning nodig heeft. De kennis van ouders en school vullen elkaar vaak goed aan. De school heeft een schoolondersteuningprofiel vastgesteld. Hierin staat beschreven welke basisondersteuning de school biedt en welke extra ondersteuning de school kan bieden.

Alle SWV-en zijn gevraagd een regionaal steunpunt voor ouders en jeugd in te richten. In drie jaar tijd worden de drie pijlers 'informeren, steunen & signaleren' vorm gegeven. Wij doen dit in samenwerking met de regionale SWV-en PO en VO uit Haaglanden, Delflanden en Westland. Informatie wordt via deze webpagina’s verstrekt. Ouders en leerlingen die aanvullende vragen hebben over Passend Onderwijs kunnen contact opnemen met het Samenwerkingverband.

Rijksoverheid – Informatie voor ouders en leerlingen over Passend Onderwijs

Basisonderwijs - Wat is Passend Onderwijs?

Informatie voor leerlingen - Passend Onderwijs op de  basisschool.

Voortgezet onderwijs - Wat is Passend Onderwijs?

Informatie voor leerlingen - Passend Onderwijs op de middelbare school.

Uitlegvideo Passend Onderwijs voor leerlingen 

Uitlegvideo Passend Onderwijs voor ouders

Uitlegvideo Passend Onderwijs voor ouders andere talen (ENG/TUR/ARA/POL/FAS/TIR)

Basisschool 

De procedure start als het kind de leeftijd van 3 jaar en 7 maanden bereikt en de aanmelding is ontvangen. School heeft dan het intakegesprek met de ouders en gaat na of het kind extra ondersteuning nodig heeft. Naast de informatie van de ouders zijn er gegevens beschikbaar van de peuterspeelzaal of crèche en evt. van het consultatiebureau. De school laat binnen 6 weken weten of zij de leerling passend onderwijs kan bieden. 

Als de school het kind niet of niet voldoende kan ondersteunen, zoekt de school binnen diezelfde 6 weken in overleg met de ouders - en eventueel de coördinator passend onderwijs - een passender plek. De school mag de termijn 1 keer met 4 weken verlengen. Als er na 10 weken nog geen besluit is genomen over de inschrijving van het kind, dan heeft het kind recht op een tijdelijke plaatsing op de school van aanmelding. 

Het feit dat voorschoolse voorzieningen vaak in of nabij basisscholen worden gehuisvest maakt de warme overdracht gemakkelijker. Zeker voor leerlingen die op extra ondersteuning nodig hadden/hebben, is een warme overdracht naar de basisschool erg belangrijk. De nieuwe leerkracht weet dan wat voor het kind werkt en wat niet. Voor de basisschool is het belangrijk om te weten welke ondersteuning de leerling nodig had op de voorschool. Ouders moeten toestemming geven om de informatie van de voorschool te delen. Om uw kind een goede start te laten maken op de basisschool is het belangrijk dat ouders die toestemming geven. 

Een toelaatbaarheidsverklaring voor het S(B)O wordt afgegeven voor een vooraf bepaalde termijn. Uiteraard wordt de voortgang van de leerling zorgvuldig gestuurd en geëvalueerd (dit wordt beschreven in het OPP). Als de gestelde doelen van de plaatsing van de leerling binnen de S(B)O onderwijssetting zijn gerealiseerd, komt terugplaatsing in beeld.

De S(B)O school neemt hiervoor het initiatief en overlegt met ouders, basisschool en evt. andere betrokkenen gericht op onderzoeken van de matching tussen de onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van de leerling en dat wat de (moeder)school kan bieden.

In Zoetermeer zijn afspraken gemaakt over de wisseling van basisschool door leerlingen, gericht op een zo soepel mogelijke overgang. 

Aanmelden bij een andere school gebeurt altijd door ouders. De nieuwe school moet bepalen of zij een passende onderwijsplek kunnen bieden voor de leerling. Om deze reden gaat de nieuwe school altijd in overleg met de huidige school. Zij vragen het onderwijskundig rapport en eventueel aanvullende informatie op. Deze informatie en een mondelinge toelichting door de stamschool en ouders geven de nieuwe school de informatie die nodig is om te beslissen of zij een passende onderwijsplek kunnen bieden. Binnen 6 weken na de ontvangst van het dossier is duidelijk of de leerling wel of niet wordt ingeschreven op de nieuwe school. Meer informatie over de afspraken binnen Zoetermeer over de overgang vindt u hier. Indien uw kind extra ondersteuningsbehoeften heeft, vindt u hieronder bij het kopje 'Zorgplicht' meer informatie over de zorgplicht van scholen. 

Het is mogelijk om het samenwerkingsverband Zoetermeer te vragen om mee te denken en/of te ondersteunen in het overstaptraject.

Indien er sprake is van een overstap naar een vorm van speciaal (basis)onderwijs, praktijkonderwijs of voortgezet speciaal onderwijs is betrokkenheid van het samenwerkingsverband noodzakelijk omdat een TLV (toelaatbaarheidsverklaring) moet worden afgegeven door het samenwerkingsverband.

Wanneer er voor een basisschoolleerling extra ondersteuning nodig is wordt een ontwikkelingsperspectief (OPP) opgesteld. Hierin wordt beschreven welke extra ondersteuning ingezet is, wat het doel was en wat het effect ervan is. Wanneer een plaats op het speciaals (basis)onderwijs nodig is, dan wordt er ook een ontwikkelingsperspectief (OPP) opgesteld als onderdeel van de aanvraag van de toelaatbaarheidsverklaring (TLV).

Een Ontwikkeling wordt opgesteld voor:

  • Leerlingen voor wie een extra hulp op school wordt ingezet

  • leerlingen die gebruik maken van een bovenschoolse voorziening

  • basisschoolleerlingen die zijn aangewezen op het speciaal basisonderwijs (SBO)

  • basisschoolleerlingen die zijn aangewezen op het speciaal onderwijs (SO)

Sommige leerlingen hebben extra ondersteuning nodig. Zij hebben bijvoorbeeld meer tijd nodig om nieuwe dingen te leren, of ze hebben hierbij extra hulpmiddelen nodig. Dit wordt in eerste instantie door de school zelf gedaan, door bijvoorbeeld het inzetten van een remedial teacher. Soms is er nog iets extra`s nodig. De school kan dan in overleg met ouders een ambulant begeleider van het samenwerkingsverband mee laten kijken en eventueel extra ondersteuning van buiten de school inzetten.

Bij de keuze van ouders voor een basisschool wordt uitgegaan van een ononderbroken ontwikkelingsproces van een kind. Dat betekent dat de keuze in principe éénmalig is.
Er kunnen zich echter situaties voordoen waarbij het noodzakelijk is om gedurende de basisschoolperiode van school te veranderen. Binnen het SWV Zoetermeer is er een procedure BaO BaO opgesteld. Deze vindt u hier.

Voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben op school geldt de zorgplicht. De leerling krijgt ondersteuning op school, of de school zoekt een passende andere plek. Scholen zijn verplicht ervoor te zorgen dat iedere leerling op een passende plek terecht komt.

De Zorgplicht Notitie vindt u hier.

Verdere informatie over zorgplicht vindt u via onderstaande websites:

Zorgplicht Ouders en Onderwijs

Zorgplicht Rijksoverheid

Kinderen mogen in Nederland naar de basisschool als ze 4 jaar oud zijn. Als kinderen 5 jaar worden, moeten ze naar school. Dan zijn ze leerplichtig. Alle kinderen in Nederland hebben recht op onderwijs. De meeste kinderen kunnen de lessen op school goed volgen. Maar niet ieder kind is hetzelfde. Soms is extra hulp nodig of moet een kind extra oefenen. Of heeft een kind andere uitleg of lesstof nodig. En soms onderwijs op een andere, speciale school.

Uitleg over verschillende schoolsoorten vindt u hier

 

Overgang basisschool naar voortgezet onderwijs

Tijdens hun schoolcarrière stappen leerlingen over van de ene naar de andere school, bijvoorbeeld van de basisschool naar het voortgezet onderwijs. De scholen en de gemeente hebben afspraken gemaakt over de regels die daarbij horen. Deze afspraken zijn vastgelegd in de Kernprocedures. In Kernprocedure 1 staan de afspraken over de overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs.

Praktijkonderwijs is onderwijs voor leerlingen die op de basisschool al veel moeite met leren hadden. 

Kenmerkend voor het PrO zijn: kleine groepen, veel aandacht voor sociale vaardigheden en veel individuele begeleiding. Het onderwijs is gericht op het verwerven van een plaats op de arbeidsmarkt.

Leerwegondersteunend onderwijs is voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (VMBO) voor leerlingen die met extra begeleiding in staat zijn een diploma in één van de leerwegen van het VMBO te behalen.

Met LWOO krijgt een leerling in principe dezelfde vakken als zonder LWOO. Met LWOO zijn de methodes en de begeleiding aangepast.

Voortgezet onderwijs

Sommige leerlingen hebben in het voortgezet onderwijs extra ondersteuning nodig. Zij hebben bijvoorbeeld meer tijd nodig om nieuwe dingen te leren, of ze hebben hierbij extra hulpmiddelen nodig. Die extra ondersteuning kan bijv. gegeven worden op VMBO-scholen met leerwegondersteunend onderwijs en in het praktijkonderwijs.

Toelaatbaarheidscriteria vindt u hier.

Praktijkonderwijs is onderwijs voor leerlingen die op de basisschool al veel moeite met leren hadden. 

Kenmerkend voor het PrO zijn: kleine groepen, veel aandacht voor sociale vaardigheden en veel individuele begeleiding. Het onderwijs is gericht op het verwerven van een plaats op de arbeidsmarkt.

Leerwegondersteunend onderwijs is voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (VMBO) voor leerlingen die met extra begeleiding in staat zijn een diploma in één van de leerwegen van het VMBO te behalen.

Met LWOO krijgt een leerling in principe dezelfde vakken als zonder LWOO. Met LWOO zijn de methodes en de begeleiding aangepast.

Overzicht van scholen voor Speciaal Voortgezet Onderwijs.

Klik hier om het overzicht te bekijken

In het voortgezet onderwijs wordt extra ondersteuning verwoord in een ontwikkelingsperspectiefplan (OPP). In het OPP wordt beschreven op welke onderwijsdoelen de begeleiding van een leerling, die extra ondersteuning nodig heeft, gericht is. En wat het verwachte uitstroomniveau en uitstroomperspectief zullen.

Een ontwikkelperspectiefplan wordt opgesteld voor:

  • Leerlingen voor wie een extra hulp op school wordt ingezet

  • leerlingen die gebruik maken van een bovenschoolse voorziening

  • VO leerlingen die zijn aangewezen op leerwegondersteunend onderwijs (LWOO)

  • VO leerlingen in het praktijkonderwijs (PrO)

  • VO leerlingen die aangewezen zijn op het voortgezet speciaal onderwijs (VSO)

Dyslectische leerlingen blijken teksten slechter te begrijpen dan niet dyslectische leerlingen. Zij hebben door hun leesprobleem een laag leestempo en het kortetermijngeheugen heeft een beperkte capaciteit. Doordat veel energie gaat zitten in de technische aspecten van het lezen, is het begrijpen moeilijk. Hierdoor zal een tekst meerdere malen gelezen moeten worden. Dat kost tijd, en die is er vaak niet. Dyslexie hoort tot de basisondersteuning van de school. Het SWV Zoetermeer faciliteert de ondersteuning van leerlingen met dyslexie voor alle scholen door het aanbieden van trainingen.

Hierbij de link naar de schoolondersteuningsprofielen per school. 

 

Vervolgonderwijs

Na het voortgezet onderwijs zullen de meeste jongeren hun schoolloopbaan voortzetten in een middelbare beroepsopleiding (MBO) of verder studeren aan een hoge school of universiteit.

In Nederland geldt leerplicht tot 18 jaar en wordt ernaar gestreefd dat iedere jongere een startkwalificatie heeft. Een jongere heeft een startkwalificatie als hij een afgeronde MBO-opleiding op minimaal niveau 2 heeft, of een HAVO-diploma. Alle scholen adviseren en begeleiden jongeren in het zoeken en vinden van een geschikte vervolgopleiding of arbeidsplaats.

Jongeren die niet in staat zijn om een startkwalificatie te behalen, worden door de school waarop zij zitten begeleid naar werk of dagbesteding. Dit doen zij samen met het Regionale Meld- en Coördinatie punt (RMC).

Privacy en richtlijnen: 

Passend onderwijs van A tot Z

Op de pagina Passend Onderwijs van A tot Z vindt u uitleg over veelgebruikte termen op het gebied van passend onderwijs. Staat de informatie die u zoekt er niet bij? Neem dan contact met ons op.
 

Ouder- en jeugd steunpunt

Uit de evaluatie passend onderwijs kwam naar voren dat ouders en leerlingen hun weg niet goed weten te vinden in de zoektocht naar passend onderwijs in de regio. Er is behoefte aan een plek waar de informatie over alle scholen in de regio bij elkaar komt. Aan een plek waar informatie beschikbaar is over de rechten en plichten in passend onderwijs. En aan ondersteuning bij de zoektocht naar passend onderwijs. De samenwerkingsverbanden zijn daarom gevraagd om een ouder- en jeugd steunpunt op te richten. Het SWV Zoetermeer doet dit in afstemming met de regionale SWV-en PO en VO uit Haaglanden, Delflanden en Westland. We betrekken hierbij de ouders en docenten/leerkrachten uit de OPR PO en OPR VO en werken samen met regionale organisaties van jeugdigen, zoals Jong doet mee. 

Het oprichten van een steunpunt begint met het informeren. Via onze website vinden ouders en jeugdigen veel informatie. Staat wat u zoekt er niet bij, neem dan contact met ons op. Ouders kunnen ook steun en informatie vinden via bij ouderorganisaties zoals: www.oudersenonderwijs.nl.

Veel inhoudelijke informatie over het onderwijs en passend onderwijs vindt u bijv. op: 
Wij-leren.nl - kennis over onderwijs en scholen 


Medezeggenschap voor ouders in het SWV

Wilt u meepraten over de invulling van passend onderwijs in Zoetermeer? Dat kan via de Ondersteuningsplanraad (OPR). Deze raad beslist mee over het beleid van het Samenwerkingsverband, zoals dat is beschreven in het ondersteuningsplan.

Er is een OPR voor het passend onderwijs en een aparte OPR voor het voortgezet onderwijs. De Ondersteuningsplanraden bestaan voor 50% uit personeelsleden van besturen uit het samenwerkingsverband en voor 50% uit ouders van leerlingen op de samenwerkende scholen. U kunt bij de medezeggenschapsraad (MR) van de school van uw kind uw interesse voor de OPR kenbaar maken. Ideeën en/of opmerkingen over het passend onderwijs in Zoetermeer zijn van harte welkom. Deze kunt u mailen naar de Ondersteuningsplanraad (secretariaat@swvzoetermeer.nl).

Klacht of verschil van mening met de school van uw kind

Bij een klacht of verschil van mening met de school, vragen we ouders om eerst naar de school van hun kind te gaan. De directie van de school kan bemiddelen bij een klacht. 
Komt u er met de school niet uit, dan kan het samenwerkingsverband als onafhankelijke organisatie samen met u en school in gesprek. Neem dan contact met ons op via ons contactformulier.

Komen school en ouders er samen niet uit dan kunt u ook contact opnemen met een onderwijsconsulent. Meer informatie hierover vindt u via www.onderwijsconsulenten.nl